top of page

Opetus: Kurssit ja workshopit

Olen toiminut pelisuunnittelun opettajana HEO-kansanopistossa lukuvuosina 2022-2023 sekä 2023-2024.

Kurssini yhdistävät parhaat yhteenvedot alan teoriasta käytännöllisiin harjoituksiin ja peliprojektien suunnitteluun.

Kurssit ja aiheet, joita olen opettanut ovat mm. :

 • Opintojen orientaatio

 • Johdatus pelisuunnitteluun

 • Pelien tarinankerronnan suunnittelu (Narrative Design)

 • Prototyping (prototyyppien suunnittelu)

 • Portfolio (portfolion suunnittelu)

 • Projektinhallinta

 • Syksyn peliprojekti (Unitylla toteutettu 2D-peliprojekti)

 • Portfolio 2 (pelin verkkosivujen suunnittelu ja pelien jakelualustat)

 • UX/UI-design

 • Game Jam (Johdatus Game Jam -tapahtumaan ja osallistuminen opiskelijoiden kanssa Game Jam -tapahtumaan, jossa videopeliprototyyppi ideoitiin, suunniteltiin ja toteutettiin 48 tunnin aikana

 • Monetisaatio ja brändi (ansaintalogiikoiden ja brändin suunnittelu)

 • Kevään peliprojekti (Unitylla toteutettu 3D-peliprojekti)

Opiskelijapalaute lukuvuonna 2022-2023 oli erittäin positiivista: kaikki 18 aloittanutta opiskelijaa jatkoivat opintojaan loppuun asti.

 

Opettamieni pelisuunnittelukurssien sisältö sai erityistä kiitosta. Lukuvuonna 2022-2023 kurssieni opiskelijat saavuttivat myös erinomaiset yleisarvosanat, sillä peräti 81% opiskelijoista sai joko erittäin hyvän (4) tai erinomaisen (5) arvosanan.

 

Voit lukea lisätietoja opettamistani kursseista tästä osiosta.

Mikäli tarvitset apua kurssien opettamisessa tai työpajojen järjestämisessä liittyen UX/UI-suunnitteluun, pelisuunnitteluun, palvelumuotoiluun tai markkinointiin, ota yhteyttä napsauttamalla alla olevaa painiketta!

game example.jpg

Syksyn ja kevään peliprojektilopputyöt (2D- ja 3D-peliprojektit) 

Pelisuunnittelun opettajana

Opettamallani kurssilla opiskelijat ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat Unitylla 4 hengen tiimeissä tarinankerronnan elementtejä ja ääniefektejä hyödyntävän 2D- (syksy) ja 3D-peliprototyypin (kevät).

Kurssilla opiskelijat testauttivat peliään viikoittain ja hyödynsivät testaajilta saatua palautetta pelin parantamisessa. Opiskelijat esittelivät viikoittain pelin etenemistä, testauspalautetta sekä pelin jatkosuunnitelmia. Opiskelijat käyttivät pelin työstämisen ja dokumentoinnin tukena suppeaa pelisuunnitelmaa (brief game design document).

Lisäksi opiskelijat loivat kurssilla suunnittelemilleen peleille verkkosivut, sivut Itch.io-alustalle, sosiaalisen median kanavat sekä trailerit pelin markkinointiin.

 

Kurssin myötä opiskelijat oppivat hyödyntämään itseohjautuvasti aiemmin oppimaansa sekä omia vahvuusalueitaan pelin suunnittelussa ja toteutuksessa osana pelisuunnittelutiimiä. Opiskelijat  myös oppivat hyödyntämään projektisuunnittelun ja projektihallinnan menetelmiä tiimissä työskentelyn ja pelin toteutuksen tukena

Kurssillaopiskelijat oppivat lisäksi raportoimaan sekä esittelemään pelin edistymistä pelisuunnittelun ja pelitoteutuksen edistymisen eri vaiheissa.

Kurssilla vastuutehtäviini kuuluivat suunnitteluprosessin opetus, kurssin vetäminen ja projektien ohjaaminen sekä kurssipalautteiden antaminen lopputöistä.

Vasemmalla näet esimerkkejä kahden opiskelijatiimin, Hi5:n ja Katkerien käpyjen, tekemistä 2D-pelistä. Pelit toteutettiin 5 viikon aikana ideoinnista valmiiseen peliprototyyppiin.

Reaper of the Valley -pelin traileri Katkerat Kävyt -pelitiimiltä

Tale of Lighthouse -pelin traileri Hi5 -pelitiimiltä

UX/UI-design -kurssi

Pelisuunnittelun opettajana

UX/UI-design kurssillani opiskelijat tutustuivat UX-suunnittelijan työtehtäviin pelisuunnitteluprosessissa. Kurssilla tutustuttiin videopelien käyttöliittymien ja käytettävyyden suunnittelun tärkeyteen onnistuneen pelikokemuksen osana.

Kurssilla opiskelijat testasivat case-peliä tehden pelistä käytettävyysarvion ja suunnittelevat oman parannellun version pelin käyttöliittymästä.

Kurssin myötä opiskelijat oppivat tunnistamaan käyttäjäkokemuksen (UX), käytettävyyden (usability) ja käyttöliittymien (UI) merkityksen osana pelisuunnittelua.

 

Opiskelijat oppivat tunnistamaan UX-suunnittelijan työnkuvaan liittyviä tehtäviä ja työprosessin vaiheita. Kurssilla opiskelijat oppivat osaa hyödyntämään keskeisiä UX/UI-suunnittelun menetelmiä pelien käyttäjälähtöisen suunnittelun tukena.

 

Kurssin harjoituksiin kuuluivat mm:

 • Case-pelin itsenäinen testaus ja käytettävyysarvioinnin tekeminen

 • Käytettävyysarvion pohjalta tehty käytettävyysraportti pareittain

 • Pelin kohdeyleisön määrittely: Kahden käyttäjäpersoonan suunnittelu case-pelille

 • Käyttäjän asiakaspolun suunnittelu: Customer Journey Mapin luominen pelin asiakaspolun näkökulmasta

 • Luonnokset (sketchit) pelin parannellusta käyttöliittymästä

 • Wireframe-näkymien (rautalankanäkymien) luominen pelin parannellusta käyttöliittymästä löydettyjen ongelmien pohjalta ja käyttäjätestaus. Työkaluna Balsamiq

 • Vuorovaikutteisen prototyypin luominen käyttäjätestauksessa saadun palautteen pohjalta. Työkaluna Proto.io tai vaihtoehtoisesti Balsamiq

Kurssilla vastuutehtäviini kuuluivat UX- ja UI-suunnittelun luentojen ja kurssiharjoitusten suunnittelu ja esittäminen sekä kurssipalautteiden antaminen tehdyistä kurssitöistä.

UX Design_Main Course Task.jpg

Esimerkki UX/UI Design -kurssin pääharjoituksen ohjeistuksista

User Journey Map_harjoitus.jpg

Esimerkki UX/UI Design -kurssin User Journey Map -harjoituksen ohjeistuksista

Projektinhallinta-kurssi

Pelisuunnittelun opettajana

Projektinhallinta-kurssilla opiskelijat opettelivat pelialalla tärkeitä projektinhallinnan ja projektinsuunnittelun menetelmiä ja työkaluja, jotka helpottavat tiimityöskentelyä sekä pelisuunnitteluprosessin pysymistä selkeänä ja aikataulussa.

Kurssilla hyödynnettiin pelialalla paljon käytettyä Trello-työkalua.

Kurssin myötä opiskelijat oppivat ymmärtämään projektinhallinnan ja projektinsuunnittelun merkityksen osana pelisuunnitteluprosessia.

 

Lisäksi opiskelijat oppivat hyödyntämään keskeisiä pelisuunnittelun ja ohjelmistoalan projektinhallinnan työkaluja.

Kurssiharjoituksiin kuuluivat mm.:

 • Kohdeyleisön edustajien, eli käyttäjäpersoonien, suunnittelu omalle pelille

 • Kilpailija-analyysin tekeminen omalle pelille

 • Trello-projektinhallintatyökalun opettelu

 • Drive-alusta projektinhallinnan välineenä

 • Brief Game Design Document (suppea pelisuunnitelma)

 • Peli-idean esittely kansavoinnin avulla hyödyntäen Vision Board -kanvasta

Kurssilla vastuutehtäviini kuuluivat Projektinhallinta-kurssin luentojen ja kurssiharjoitusten suunnittelu ja esittäminen sekä kurssipalautteiden antaminen tehdyistä kurssitöistä.

Project Management_User Persona Task.jpg
Project Management_Persona Exercise.jpg
Project Management_Vision Board_task.jpg

Esimerkit Käyttäjäpersoona - ja Vision Board -harjoituksista Projektinhallinta-kurssilla

Monetisaatio ja brändi -kurssi

Pelisuunnittelun opettajana

Monetisaatio ja brändi -kurssilla opiskelijat tutustuivat erilaisiin pelien ansaintamalleihin sekä pelien markkinointikanaviin. Kurssilla tiimit suunnittelivat syksyn lopputyöpelilleen ansaintalogiikat sekä toteuttivat pienimuotoisen suunnitelman pelinsä brändin ja markkinoinnin jatkokehitykselle.

Kurssin myötä opiskelijat oppivat hyödyntämään ansaintalogiikkoja pelin ansaintamallin suunnittelussa. Lisäksi opiskelijat oppivat toteuttamaan pienimuotoisen suunnitelman pelin markkinointiin ja brändin suunnitteluun keskittyen.

 

Opiskelijat myös oppivat hyödyntämään markkinoinnin työkaluja pelin ansaintalogiikkaan ja markkinointiin liittyvien suunnitelmien esittelyssä

Kurssiharjoituksiin kuuluivat mm.:

 • Ansaintalogiikoiden suunnitteluharjoitus omalle pelille sekä suunniteltujen ansaintalogiikoiden esittely

 • SWOT-analyysin tekeminen omasta pelistä ja pelitiimistä

 • Pelin markkinoinnin ja brändin suunnittelu hyödyntämällä Brand Identity Canvas- sekä Growth Marketing Canvas -kanvasointeja

Kurssilla vastuutehtäviini kuuluivat Monetisaatio ja brändi -kurssin luentojen ja kurssiharjoitusten suunnittelu ja esittäminen sekä kurssipalautteiden antaminen tehdyistä kurssitöistä.

SWOT Analysis Course Task.jpg

Esimerkki Swot-analyysin harjoituspohjassa Monetisaatio ja brändi -kurssilta

bottom of page